Regulamin Turnieju - “SIATKARSKA DRUŻYNA PNH"

 

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

 

 “SIATKARSKA DRUŻYNA PNH - PO PROSTU NAJLEPSI!”


 § 1
 Postanowienia
ogólne1. Cel turnieju
: Integracja Graczy oraz popularyzacja dyscypliny: siatkówki, jako formy aktywności ruchowej oraz stworzenie możliwości bliższego poznania się Zawodników i gry w duchu fair play.

2. Organizator: PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Ks. J.Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa posiadającą NIP 525-251-66-39, REGON 145488259, Nr KRS: 0000396032.

3. Miejsce i czas turnieju:
Warszawa, ul. Zwycięzców 44, Cykl sobotni: 22.02.2020, 29.02.2020, 7.03.2020, 14.03.2020, 21.03.2020. Godziny turnieju: 11:30 - 13:30.

4. Udział w turnieju jest płatny. 
Kapitan zespołu za pomocą portlau PilkaNaHali.pl zapisuje swoją drużynę, opłacając wartość wpisowego w wysokości 220 zł (cena promocyjna). W wydarzeniu dostępna jest możliwość zapisu 4 drużyn (4 miejsca).
Organizator zastrzega zwiększenie liczby drużyn w późniejszych turniejach.
Każda drużyna składa się z 5 - 10 osób, 5 to minimalna liczba Uczestników a 10 to maksymalna.  Zapisy są w kategorii open.
Każdy z zawodników w dniu turnieju, musi mieć ukończone 18 lat.


5. Drużyny można zgłaszać w terminie do 20.02.2020 r. na stronie PilkaNaHali.pl jeśli są dostępne wolne miejsca (w przypadku pierwszego turnieju). Dwa dni przed rozpoczęciem każdego turnieju w pozostałych wydarzeniach.

6. Na każdy sektor przypisany będzie jeden sędzia

7. Dla komfortowego uczestnictwa w turnieju zaleca się sportowy ubiór oraz praktyczne akcesoria związane z dyscypliną sportu (własny zakres). Obowiązuje zmienione, czyste obuwie sportowe.

8. Wszyscy uczestnicy będą rozgrywać mecze na zasadzie “każdy z każdym”. Liczba wszystkich spotkań łącznie to 6. Każda drużyna rozegra 3 mecze, dwa sety do 15 + dogrywka w razie konieczności set do 10.
Punktacja:
Wynik 2:0 - wygrana drużyna otrzymuje 3 punkty, przegrana 0.
Wynik 2:1 - wygrana drużyna otrzymuje 2 punkty, przegrana 1.

9. Zespół z największą ilością punktów wygrywa turniej. Jeśli punkty będą się pokrywać o wygranej decydują zdobyte przewagi punktowe w setach.

10. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju nie mogą występować w więcej niż jednej drużynie.

11. W przypadku wcześniejszego wypełnienia miejsc, kolejne zespoły mogą wpisać się na listę rezerwową. Wpisanie się na listę rezerwową odbywa się na danym wydarzeniu na stronie www.pilkanahali.pl. W momencie wypisu jednej z drużyn, wszystkie osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane smsowo, że zwolniło się miejsce. Wtedy o udziale w turnieju decyduje kolejność zapisów.

12. Uczestnicy oświadczają o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju Zawodnik zgłaszający dany zespół ponosi koszty w wysokości wydatków, które Organizatorzy poczynili w celu należytego wykonania usługi, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom Organizatorów. O rezygnacji z turnieju należy powiadomić Organizatorów w formie mailowej na adres [email protected]. (Rezygnacja powinna nastąpić na 72 h przed rozpoczęciem Wydarzenia, jeśli nastąpi w czasie krótszym niż ustanowione 72 h pobrana zostanie cała wartość Wydarzenia, natomiast rezygnacja na 72h lub wcześniej wiąże się z  pobraniem wartości Wydarzenia w wysokości 5%).


§2 
Kapitan Drużyny


1. Kapitan jest zawodnikiem do reprezentowania swojej drużyny przed meczem, w trakcie meczu i po jego zakończeniu. W czasie meczu Kapitan pełni swoje obowiązki bez względu na udział w grze bądź pozostawanie na ławce.


2. Do obowiązków Kapitana należy w szczególności nadzór nad sportową postawą wszystkich członków oraz sympatyków jego zespołu podczas udziału w imprezie oraz:

  • zgłoszenie zespołu poprzez portal PilkaNaHali.pl oraz przedstawianie niezbędnej dokumentacji do weryfikacji drużyny,
  • wyznaczanie zawodników do udziału w grze,
  • udział w losowaniu prawa do posiadania piłki na rozpoczęcie meczu,

3. Kapitan jest jedynym reprezentantem drużyny i ma prawo do:

  • wyjaśniania wszelkich wątpliwości organizatora w zakresie uprawniania członków drużyny do udziału w zawodach,
  • kontaktu z sędzią w sprawach spornych przed meczem, podczas meczu, jednakże tylko wtedy gdy piłka jest martwa oraz po meczu,
  • zgłaszania do sędziego przerwy na żądanie (jednej w rozgrywanym secie),

 


§ 3
Program Turnieju


1.Czas trwania -
120 min.

2. Rozgrzewka wraz z sędzią - 10 minut.

3. Turniej siatkarski - podział na drużyny względem zapisów. Rozegranie spotkań według tabeli.


1-4 2-3 3-1 2-4 4-3 1-24. Przerwy 5-10 minutowe między meczami. 13:20 ogłoszenie zwycięskiego podium i rozdanie nagród.
W turnieju obowiązują przepisy gry w siatkówkę halową. 

5.  W trakcie rozgrywanego każdego spotkania jest możliwość dokonania zmiany Zawodników, grupa na boisku jest odpowiedzialna według wewnętrznych ustaleń za zmianę Graczy.§ 4
Nagrody


1. Organizator przewiduje nagrody w formie dyplomów dla zwycięskiej drużyny oraz Zawodników znacznie wyróżniających się umiejętnościami z danych kategorii (decyzję w tym przypadku podejmuje sędzia spotkań):

- Najlepszy Zawodnik
- Najlepsza Zagrywka
- Najlepszy Blok
- Zawodnik Fair Play


§ 5 
Kary


1. Organizator ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:

- niedopełnienia formalności zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

- niesportowego zachowania.

2. Niestawienie się na meczu w ciągu 10 minut od godziny jego zaplanowania równoznaczne jest z oddaniem walkowera drużynie przeciwnej i oznacza wynik 2:0  dla przeciwnika. 

3. Każda kara wyznaczana jest indywidualnie po rozpatrzeniu danego przypadku przez Organizatora


§ 6 
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest
PilkaNaHali.pl sp. z o.o.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, wyłonienia zwycięzców turnieju oraz przyznania i wydania nagród. Podanie swoich danych osobowych przez uczestników turnieju jest dobrowolne. § 7
Odpowiedzialność


1. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu dostępnego na obiekcie. (Hala, ul. Zwycięzców 44, Warszawa).

2. Za rzeczy pozostawione na obiekcie bez opieki Organizator wydarzenie nie ponosi odpowiedzialności. Organizatorzy nie zapewniają depozytu dla rzeczy wartościowych. Przedmioty wartościowe powinny być przez uczestników zabezpieczone we własnym zakresie.

3. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

4. Cały sprzęt do komfortowej gry zapewnia Organizator.

5. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją turniejów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe (w szczególności za urazy i kontuzje zawodników), rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju.

6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom turnieju oraz osobom trzecim.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki podczas turnieju, spowodowane z winy innego uczestnika.

8. Organizatorzy informują, że uczestnictwo w zawodach sportowych wiąże się z ryzykiem kontuzji lub innych uszczerbków na zdrowiu.

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania turnieju.

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.§ 8 
Postanowienia końcowe

1. Zawodnikom nie wolno nosić wyposażenia (przedmiotów), które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia Uczestników turnieju.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora turniejów Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania turnieju.

7. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

8. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników turnieju oraz osób/drużyn, którym przyznano nagrody oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, zdjęcia, filmu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do relacjonowania przebiegu turnieju oraz późniejszego wykorzystywania w celach promocyjnych oraz informacyjnych, zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg turnieju, co uczestnik przyjmuje do wiadomości.

10. Uczestnikom oprócz dyplomów nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

11. Nieznajomość regulaminu Turnieju nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.

12. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.