Regulamin Siatkarski Speed Dating

 

Regulamin

Siatkarski Speed Dating

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Wydarzenie organizowane jest pod nazwą „Siatkarski Speed Dating” i jest zwane dalej “Wydarzeniem”.

2. Organizatorem wydarzenia jest PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 Bud. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396032, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525 251 66 39, zwana “Organizatorem”

3. Celem wydarzenia jest szybka randka w sportowym wydaniu.

4. Osoby biorące udział w Wydarzeniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są "Uczestnikami".

5. Organizator prowadzi zapisy na Wydarzenie pod adresem: pilkanahali.pl, zwanym dalej “Portalem”.

 


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU1. W Wydarzeniu  mogą brać udział osoby pełnoletnie o statusie singla w wieku 24 - 35 lat posiadające konto w Portalu PilkaNaHali.pl

2. Wydarzenie ma charakter sportowy, polegający na ćwiczeniach w parach i mini turnieju siatkówki, podczas którego uczestnicy mogą spotkać miłość swojego życia ;).  Wydarzenie odbędzie się w formie Speed Datingu w sportowym wydaniu. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania stroju sportowego.

4. Uczestnik podczas rejestracji w portalu zobowiązany jest do uzupełnienia następujących danych:

a) imię i nazwisko (możliwość ukrycia nazwiska w Portalu),

b) aktualny numer telefonu,

c) aktualny adresu e-mail,

d) data urodzenia.

5. Powyższe dane są poufne i nie są rozpowszechniane bez zgody Uczestnika. W trakcie Wydarzenia każdy Uczestnik otrzyma formularz, na którym będzie mógł wyrazić chęć dalszego kontaktu z wybranym Uczestnikiem Wydarzenia i zaznaczyć dane które chce udostępnić.  Kontakty zostaną przekazane przez Organizatora drogą mailową tylko Uczestnikom, którzy wyrazili wzajemne zainteresowanie sobą.

6. Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy zapisać się na Wydarzenie udostępnione w Portalu PilkaNaHali.pl oznaczone jako Speed Dating.

a) Bezpośredni link do zapisów dla mężczyn: https://www.pilkanahali.pl/activity/view/5074

b) Bezpośredni link do zapisów dla kobiet: https://www.pilkanahali.pl/activity/view/5075

7. Uczestnicy podczas Wydarzenia przedstawiają się tylko imieniem.

8. Uczestnicy podczas Wydarzenia nie powinni samodzielnie przekazywać swoich danych osobowych pozostałym Uczestnikom, a także nakłaniać innych do podania powyższych danych.

9. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie Uczestnikowi znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, lub których zachowanie mogłoby w jakiś sposób urazić innych Uczestników Wydarzenia. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot kwoty wpłaconej za udział w Wydarzeniu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny i  poinformowania o tym Uczestników drogą smsową lub mailową. Jednak nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym Wydarzeniem. W takiej sytuacji naniesione opłaty zostaną zwrócone za pośrednictwem platformy Dotpay na konto z którego odnotowana została w wpłata w ciągu 14 dni roboczych.

11. Uczestnik, który otrzyma dane kontaktowe do wybranego przez siebie Uczestnika jest zobowiązany do skontaktowania się z tym Uczestnikiem  w ciągu najbliższych 7 dni roboczych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wzięcia udziału w kolejnych Wydarzeniach Uczestnikowi, jeśli powyższy kontakt nie nastąpił.

13. W trakcie Wydarzenia nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje mające miejsce w i poza halą sportową po zakończeniu Wydarzenia.

15. Ze względu na specyfikę organizowanego Wydarzenia, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.

16. Rezerwacja miejsca na Wydarzeniu jest równoznaczna z płatnością. Płatności w Portalu dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay, dostarczanego przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72. Aby dokonać płatności, Użytkownik powinien posiadać kartę płatniczą lub konto bankowe obsługujące usługę szybkiego przelewu oferowanego przez DotPay.

17. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu jest możliwa przed rozpoczęciem danego Wydarzenia. W przypadku rezygnacji Uczestnik ponosi koszty w wysokości wydatków, które Organizator poczynił w celu należytego wykonania usługi, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom Organizatora, nie większe jednak niż:

a) 5% uiszczonej przez Uczestnika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia;

b) 50% uiszczonej przez Uczestnika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła nie wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia;

c) 70% uiszczonej przez Uczestnika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła nie wcześniej niż na 5 godzin przed rozpoczęciem Wydarzenia.

18. Portal nie jest portalem z ofertami towarzyskimi, tym samym nie jest agencją o charakterze towarzyskim. Organizowane wydarzenie nie ma charakteru erotycznego.
19.  Z chwilą zapisania się na Wydarzenie Uczestnik oświadcza, że przeczytał i zaakceptował niniejszy Regulamin.
§ 3

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

 

1. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Wydarzenia i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

2. Przystępując do Wydarzenia i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.

3. Poprzez zamieszczenie danych w formularzu rejestracyjnym w Portalu PilkaNaHali.pl  i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza ponadto, iż:

a) podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne z prawdą i nie naruszają prawa, a w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

b) wyraża zgodę na bezpłatne przetwarzanie jego wizerunku osobistego, głosu itp. powstałych w ten sposób zdjęć, filmów itd. w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem (bez numeru telefonu, adresu e-mail).

Przez zaznaczenie nieobligatoryjnych pól Uczestnik oświadcza, iż:

c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, kontaktowych w celu wysyłania materiałów informacyjnych o charakterze sportowym, marketingowym itp. ;

d) wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Organizatora oraz jej partnerów handlowych.

 

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli zmiana będzie wskazana dla dobra Wydarzenia.

2. Uczestnictwa w Wydarzeniu , praw i obowiązków z nim związanych nie można przenosić na osoby trzecie.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.01.2018 r.

4. Wszystkie pytania dotyczące Wydarzenia należy kierować pod adres kontakt@pilkanahali.pl.

5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Wydarzenia mogą być składane przez Uczestników na adres mailowy kontakt@pilkanahali.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Organizator.

7. Podczas rejestracji w Portalu PilkaNaHali.pl akceptowany jest regulamin Portalu: https://www.pilkanahali.pl/media/doc/regulamin.pdf