Regulamin oferty promocyjnej

Regulamin Oferty Promocyjnej

“-30% NA OBIEKTY SPORTOWE W SEZONIE WIOSNA - LATO 2018”

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE OFERTY PROMOCYJNEJ

1. Oferta Promocyjna organizowany jest pod nazwą “-30% NA OBIEKTY SPORTOWE W SEZONIE WIOSNA - LATO 2018” i jest zwana dalej „Ofertą promocyjną”.

2. Twórcą Oferty Promocyjnej jest PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 Bud. B lok. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396032, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525 251 66 39 zwany dalej Usługodawcą.

3. Osoby korzystające z Oferty Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są Usługobiorcami.

 

 

§2

WARUNKI I ZASADY OFERTY PROMOCYJNEJ

1. Oferta Promocyjna dotyczy wynajmu obiektów sportowych za pośrednictwem Usługodawcy.

2. Ofertę Promocyjną obowiązuje do 20.04.2018 r. do godziny 17:00 (okres ten dotyczy złożenia zapytania o ofertę, wyboru oferty oraz podpisania umowy wynajmu obiektu).

3. Oferta Promocyjna wiąże się z otrzymaniem przez Usługobiorcę 30% zniżki na wynajem obiektu sportowego na jeden miesiąc obowiązywania umowy.

4. Warunkiem otrzymania zniżki jest podpisanie przez Usługobiorcę i Usługodawcę umowy wynajmu obiektu na okres 5 miesięcy w sezonie wiosna - lato 2018.

5. Zniżka przyznawana jest Usługobiorcy:

a) w pierwszym miesiącu wynajmu w przypadku dokonania płatności za cały okres trwania umowy (tzw. “z góry”),

b) w ostatnim miesiącu wynajmu w przypadku dokonywania płatności za każdy miesiąc trwania umowy oddzielnie.

6. W celu złożenia zapytania o Ofertę Promocyjną Usługobiorca zgłasza się do Usługodawcy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.pilkanahali.pl/wynajem-hali-warszawa.

7. W zgłoszeniu dla doprecyzowania swoich potrzeb Usługobiorca podaje następujące informacje:

- Dzielnica

- Dzień tygodnia

- Godziny gry

- Dyscyplina

- Wynajem cykliczny

- Numer telefonu

- Mail

- Dodatkowe: np. parking, prysznic, budżet, itd.

- Usługobiorca powołuje się także na Ofertę Promocyjną podając hasło: -30% NA OBIEKTY SPORTOWE W SEZONIE WIOSNA - LATO 2018.

8. Z Oferty Promocyjnej mogą skorzystać zarówno przedstawiciele firm, jak i osoby prywatne.

9. Oferta promocyjna skierowana jest zarówno do obecnych jak i nowych klientów PilkaNaHali.pl

10. Oferta Promocyjna jest ograniczona ilościowo. W każdym momencie Organizator ma możliwość przerwania przyjmowania zgłoszeń.

 

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE OFERTY PROMOCYJNEJ

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli zmiana będzie wskazana dla dobra Oferty Promocyjnej.

2. Uczestnictwa w Ofercie Promocyjnej, praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa do odebrania zniżki nie można przenosić na osoby trzecie.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2018 r. od godz. 0:00.

4. Wszystkie pytania dotyczące Oferty Promocyjnej należy kierować pod adres kontakt@pilkanahali.pl.

5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Oferty Promocyjnej mogą być składane przez Usługobiorców na adres mailowy kontakt@pilkanahali.pl do 14 dni od daty zakończenia Oferty Promocyjnej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Usługodawca.