Regulamin Obozu Siatkarskiego PNH

REGULAMIN WYJAZDU NA OBÓZ SIATKARSKI PNH - SIERPIEŃ 2018

 

1. Organizatorem obozu siatkarskiego PNH - sierpień 2018 jest Fundacja Bulls Academy z siedzibą przy ul.Paczkowskiego 24c/7, 62-200 Gniezno, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS  0000684001, NIP 7842506488, REGON 36762445000000.

2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: 509489341, mailowo: BullsGniezno@gmail.com lub korespondencyjnie: ul.Paczkowskiego 24c/7, 62-200 Gniezno.

3. Partnerem obozu siatkarskiego PNH - sierpień 2018 jest PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396032, NIP 5252516639, REGON 145488259.

4. Kontakt z Partnerem jest możliwy telefonicznie: +48223078455 mailowo: kontakt@pilkanahali.pl lub korespondencyjnie: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

5. Obóz siatkarski PNH odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia 2018. Miejscem docelowym obozu jest Hotel Olecko, a także obiekty sportowe w Olecku.

6. Prawo udziału w obozie mają osoby pełnoletnie, którym stan zdrowia pozwala na kilkugodzinne aktywności sportowe w ciągu dnia.

7. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest zapis za pośrednictwem portalu PilkaNaHali.pl, dostępny pod linkiem:  https://pilkanahali.pl/activity/view/5790 oraz dokonanie płatności na konto bankowe Organizatora: 59 1750 0012 0000 0000 3777 6564 Raiffeisen Polbank, zgodnie z wzorem tytułu przelewu: obózPNH_imię_nazwisko_zaliczka/opłata.

8. W celu zapisu oraz dokonania płatności wymagane jest założenie konta w serwisie PilkaNaHali.pl, zgodnie ze wskazówkami: https://www.pilkanahali.pl/page/view/faq#jeden

9. Obowiązują dwie ceny obozu uzależnione od terminu deklaracji wyjazdu oraz dokonania opłaty. Cena I: promocyjna 550 zł / os (obowiązuje od 30 czerwca), Cena II: regularna 650 zł / os (obowiązuje od 1 lipca).  Od 15 lipca obowiązuje dodatkowa weekendowa cena 370 zł / os. 

10. W przypadku Ceny I: po dokonaniu zapisu na listę wyjazdu, zaliczka 250 zł musi zostać wpłacona do 30 czerwca, pozostałe 300 zł (opłata) do 22 lipca. W przypadku Ceny II: po dokonaniu zapisu na listę wyjazdu, zaliczka 250 zł musi zostać wpłacona do 5 lipca, pozostałe 400 zł (opłata) do 22 lipca. W przypadku Ceny III: całość kwoty musi zostać wpłacona do 22 lipca. 

11. Brak wpłacenia zaliczki oraz opłaty w wyznaczonym terminie, skutkuje wypisaniem z listy uczestników.

12. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, zaliczka 250 zł jest bezzwrotna.

13. Uczestnik obozu zobowiązuje się do samodzielnego dojazdu oraz powrotu z obozu siatkarskiego, tym samym biorąc na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas podróży.

14. Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu noclegu oraz miejscach treningów i dodatkowych atrakcji, a także w drodze na wyżej wymienione.

15. Uczestnik obozu zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz aktywnego w nich udziału.

16. Uczestnik obozu podlega Trenerom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń, szczególnie podczas zajęć sportowych. W trakcie dodatkowych atrakcji (m.in. kajaki, ognisko) Uczestnik obozu zobowiązuje się wykonywać polecenia organizatorów dodatkowych aktywności.

17. Uczestnik obozu bez poinformowania o tym Trenera / instruktora nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego i kąpieliska. Korzystanie z tego sprzętu musi się odbywać pod nadzorem instruktora i/lub ratownika.

18. Organizator zastrzega sobie wyproszenie z obozu osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Wszelkie konsekwencje związane z wyżej wymienionym Uczestników obozu ponosi sam.

19. Uczestnik obozu zobowiązany jest do nienarażania życia i zdrowia jego oraz innych Uczestników, a także Trenerów.

20. Uczestnik obozu powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

21. Uczestnik obozu zobowiązany jest do zabrania ze sobą dowodu tożsamości.

22. Uczestnik obozu zobowiązany jest dbać o swój bagaż i przedmioty wartościowe (w tym pieniądze) oraz o porządek w miejscu w którym przebywa. Za mienie pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.

23. Uczestnik oboz ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika obozu odpowiedzialność ponosi on sam.

24. Uczestnik obozu podlega ubezpieczeniu NNW w granicach wykupionej polisy ubezpieczeniowej (PZU Sport, świadczenia podstawowe, czas ochrony: pełny, klasa ryzyka: 3, Wariant I, suma gwarancyjna 100 000 zł) Szczegóły dostępne pod linkiemi:

- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW

- Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

25. Uczestnik obozu deklaruje stan zdrowia umożliwiający mu udział w kilkugodzinnych zajęciach sportowych. Bierze także odpowiedzialność za swój stan zdrowia, niewynikający z zabezpieczenia polisą ubezpieczeniową. Jednocześnie zobowiązuje się do każdorazowego informowania Trenerów o złym samopoczuciu, urazie lub chorobie.

26. Organizator zobowiązuje się do wezwania pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Uczestników obozu. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

27. Dane osobowe Uczestnika obozu oraz jego wizerunek będą przetwarzane w celach organizacji obozu, a także jego promocji (nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatora oraz Partnera).

28. Dane osobowe uczestników będą gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych będą Organizator Fundacja Bulls Academy z siedzibą przy ul.Paczkowskiego 24c/7, 62-200 Gniezno, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS  0000684001, NIP 7842506488, REGON 36762445000000 oraz Partner obozu (PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396032, NIP 5252516639, REGON 145488259). Więcej w Polityce prywatności https://www.pilkanahali.pl/media/doc/polityka_prywatnosci.pdf

29. Uczestnik obozu przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

30. Zapisując się do udziału w obozie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz jego warunki. W sytuacji poważnego naruszenia zasad regulaminu, Uczestnik obozu może zostać skreślony z listy uczestników.

31. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi oraz Partnerowi obozu. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator oraz Partner obozu.