Regulamin akcji świątecznej

 

Regulamin Akcji Promocyjnej

“W święta podaruj bliskim swój czas”

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna organizowany jest pod nazwą “W święta podaruj bliskim swój czas” i jest zwana dalej „Akcją promocyjną”.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 Bud. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396032, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525 251 66 39.

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

1. Akcja Promocyjna polega na rozdawaniu przez Organizatora voucherów na dowolny trening oznaczony logotypem PNH udostępniony za pośrednictwem serwisu PilkaNaHali.pl z wykluczeniem zajęć dla grup prywatnych.

2. Voucher przekazywany jest osobie zarejestrowanej w serwisie PilkaNaHali.pl, która zgłosi się po niego na adres: kontakt@pilkanahali.pl powołując się na hasło akcji: “W święta podaruj bliskim swój czas”. Osoba ta zwana jest dalej Graczem.

3. Voucher udostępniany jest Graczowi w formie:

a) darmowej - elektronicznej, wysłanej na wskazany adres email,

b) odpłatnej - papierowej, wysłanej listem poleconym, priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Pocztę Polską).

4.Voucher odpłatny wysyłany jest po dokonaniu przelewu na kwotę 10 zł na konto bankowe Organizatora.

 

Dane do przelewu:

PilkaNaHali.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Długa 44/50/ bud. B lok. 3
00-241 Warszawa
mBank S.A.
26 1140 2004 0000 3002 7487 6652


5. Voucher przeznaczony jest dla bliskiej osoby Gracza (np. partner, rodzic, rodzeństwo, przyjaciel, znajomy, sąsiad) niezarejestrowanej w serwisie PilkaNaHali.pl lub zarejestrowanej, ale jeszcze nigdy nie uczestniczącej w treningu zwanej dalej Uczestnikiem.

6. Kwota 10 zł zostanie zwrócona na konto Gracza w serwisie PilkaNaHali.pl w formie bonusu.

7. Voucher z założenia powinien stanowić świąteczny prezent dla Uczestnika akcji.

8. Voucher umożliwia Uczestnikowi jednorazowo darmowy wstęp na dowolny trening oznaczony logotypem PNH w okresie 14.12.2017 - 28.02.2018r.

9. Czas rozdawania voucherów przewidziano na okres od 14.12.2017r. do 18.12.2017r. (lub odwołania, ze względu na ograniczoną liczbę voucherów).

10. W ramach akcji Organizator umożliwia również Graczom bezpośrednie zgłoszenie się do niego w celu wynegocjowania indywidualnych doładowań prepaid oraz bonusów dla Uczestnika Akcji promocyjnej w ramach dotychczas funkcjonujących pakietów

a) mini - podstawowe doładowanie 100 zł oraz 20 zł bonusu,

b) small - podstawowe doładowanie 150 zł oraz 35 zł bonusu,

c) normal - podstawowe doładowanie 200 zł oraz 55 zł bonusu,

d) pro - podstawowe doładowanie 300 zł oraz 90 zł bonusu.

11. Środki te zasilą konto Uczestnika. Dodatkowe (indywidualne wynegocjowane) kwoty stanowić będą bonus, który należy wykorzystać do 30.04.2018 r.

12. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby pełnoletnie.

13. Uczestnik może skorzystać raz z niniejszej Akcji Promocyjnej.

14. Gracz może uzyskać maksymalnie pięć voucherów dla bliskich mu osób.

15. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Organizator wprowadza możliwość wyjątków w szczególnych sytuacjach.

16. Indywidualne doładowanie można wykorzystać na dowolne zajęcia oznaczone logotypem PNH.

17. Akcja Promocyjna ograniczona ilościowo. W każdym momencie Organizator ma możliwość przerwania Akcji Promocyjnej.

 

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKCJI PROMOCYJNEJ

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli zmiana będzie wskazana dla dobra Akcji Promocyjnej.

2. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do odebrania indywidualnego doładowania nie można przenosić na osoby trzecie.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2017 r. od godz. 8:00.

4. Wszystkie pytania dotyczące Akcji promocyjnej należy kierować pod adres kontakt@pilkanahali.pl.

5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Akcji promocyjnej mogą być składane przez Graczy i Uczestników na adres mailowy kontakt@pilkanahali.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia Akcji promocyjnej tj. rozdawania voucherów.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Organizator.