Regulamin Akcji 4+1 na zajęcia z trenerami

Regulamin Akcji Promocyjnej

“4+1 NA ZAJĘCIA Z TRENERAMI PNH”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna organizowany jest pod nazwą “4+1 NA ZAJĘCIA Z TRENERAMI PNH” i jest zwana dalej „Akcją promocyjną”.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 44/50 Bud. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396032, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525 251 66 39.

3. Osoby biorące udział w Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są Uczestnikami.

 

§2

WARUNKI I ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna dotyczy wyłącznie zajęć siatkówki z trenerami oznaczonych logotypem PNH udostępnionych w portalu PilkaNaHali.pl

2. Czas trwania akcji: od 5.03.2018 r. od godz. 0:00, do 30.06.2018 r. do godz. 24:00.

3. Akcja Promocyjna wiąże się z otrzymaniem przez Uczestnika regularnie uczęszczającego na zajęcia z trenerem voucherów na darmowy (dodatkowy) trening z instruktorem.

4. Darmowy voucher przysługuje Uczestnikowi zgodnie z zasadą 4+1, tzn. Uczestnik odnotowując cztery obecności na zajęciach z trenerem - minimum jedna na dowolnych zajęciach z trenerem w danym tygodniu - otrzymuje darmowy voucher na wybrany trening z instruktorem dostępny w portalu PilkaNaHali.pl w okresie trwania Akcji - tj. do 30.06.2018r.

5. Warunkiem otrzymania jednego vouchera na darmowe zajęcia z trenerem jest czterokrotna, nieprzerwana obecność na treningu w okresie trwania Akcji, (nieprzerwana tzn. cztery zajęcia w przeciągu czterech tygodni).

6. W celu otrzymania vouchera Uczestnik zgłasza się mailowo na kontakt@pilkanahali.pl informując Organizatora o spełnieniu warunków Akcji oraz chęci skorzystania z jej benefitów wraz z podaniem maila, na który zarejestrował swoje konto w portalu PilkaNaHali.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w przeciągu 5 dni roboczych celem weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków Akcji oraz przesłania mu darmowego vouchera.

7. Voucher jest ważny przez okres 30 dni od dnia wysłania go mailem przez Organizatora.

8. Termin, w którym Uczestnik wykorzystuje voucher nie jest traktowany jako obecność na zajęciach nagradzana w ramach Akcji.

9. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora (np. zbyt mała liczba uczestników) w danym tygodniu nie jest traktowany jako nieobecność na treningu. Poprzednie obecności w kolejnym tygodniu są traktowane jako nieprzerwane. Analogicznie traktowane jest wykorzystanie darmowego vouchera.

10. Zapisanie się na zajęcia przy pomocy darmowego vouchera i rezygnacja z tych zajęć przez Uczestnika jest równoznaczna z wykorzystaniem vouchera.

11. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby pełnoletnie.

12. Uczestnik spełniając powyższe warunki może skorzystać maksymalnie pięć razy z niniejszej Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania.

13. Akcja promocyjna skierowana jest zarówno do obecnych jak i nowych Użytkowników serwisu PilkaNaHali.pl.

14. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Organizator wprowadza możliwość wyjątków w szczególnych sytuacjach.

15. W Akcji biorą udział osoby korzystające z jednorazowych wpłat (Dotpay) oraz osoby posiadające konto prepaid. Akcja Promocyjna dotyczy także płatności z OkSystem, Nais oraz MyBenefit.

16. Akcja Promocyjna ograniczona ilościowo. W każdym momencie Organizator ma możliwość przerwania Akcji Promocyjnej.

 

 §3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeśli zmiana będzie wskazana dla dobra Akcji Promocyjnej.

2. Uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa do odebrania dodatkowego doładowania nie można przenosić na osoby trzecie.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 5.03.2018 r. od godz. 0:00.

4. Wszystkie pytania dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować pod adres kontakt@pilkanahali.pl.

5. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być składane przez Uczestników na adres mailowy kontakt@pilkanahali.pl do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydujący głos ma Organizator.