Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 44/50 bud. B lok. 3,00-241 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396032, NIP 5252516639, REGON 145488259; adres elektronicznej skrzynki e-mail: kontakt@pilkanahali.pl.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
  • zawarcie umowy i jej prawidłowa realizacja,
  • cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
  • wysyłanie newslettera (informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
  • imię i nazwisko;
  • adres elektroniczny (e-mail);
  • Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator przetwarza następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
  • numer telefonu komórkowego;
  • data urodzenia,
  • płeć.
 6. Administrator, w celu realizacji umowy, może udostępnić dane osobowe odbiorcy danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o. - operatorowi płatności (DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72) w celu wykonania przez niego usługi płatniczej. Administrator na podstawie zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o., może udostępnić dane osobowe swoim partnerom biznesowym, będącym odbiorcami danych. Dane osobowe będą przez takich partnerów przetwarzane w następujących celach: rozwój produktów i usług, analiza i badania, marketing, integracja danych oraz aktualizacja i weryfikacja poprawności danych. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 u.o.d.o. każdej osobie, której dane zostały przekazane innemu administratorowi danych, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 1).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.
 9. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o.
 10. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 11. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w tym celu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres kontakt@pilkanahali.pl.

Polityka Cookies

 1. Administrator stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243) wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratora pod adresem www.pilkanahali.pl (dalej „Serwis”).
 2. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:
  • przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
  • utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;
  • tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników w ramach narzędzia Google Analitics;
  • prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika;
  • popularyzacja Serwisu za pomocą portali społecznościowych.
 3. Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej
 4. .
 5. Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zewnętrzne są wykorzystywane zgodnie z Politykami prywatności podmiotów, od których pochodzą.
 6. Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 7. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.
 8. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: